NEN keuring nodig?

Dit moet u weten...

Een NEN1010 keuring is een inspectie door een gecertificeerde inspecteur die controleert of uw nieuwe elektrische installatie in uw gebouw voldoet aan de NEN1010 norm. De NEN1010 is in de basis een vertaling (en uitbreiding) van de Europese installatievoorschriften voor laagspanning die is vastgelegd in de HD 60364-reeks.

Waarom is een NEN 1010 keuring verplicht?

De Arbowetgeving gaat er van uit dat elektriciteit altijd een potentieel gevaar is. Ook zonder dat er direct contact mogelijk is. Het veilig kunnen werken in de buurt van een elektrische installatie is daarmee van groot belang. Om de risico's te beperken, dienen voor elektrische installaties die aan gebouwen gebonden zijn de juiste voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

Deelinstallaties die verwant zijn aan de laagspanningsinstallaties vallen ook onder deze keuring. Denk hierbij aan installaties op het gebied van de verlichting, beveiliging, ICT en de nieuwe manieren van elektrisch vervoer. Elektrische laagspanningsinstallaties dienen regelmatig te worden geïnspecteerd. Dit wordt gedaan volgens de NEN 3140. Deze frequentie is afhankelijk van diverse factoren en loopt uiteen van 1 tot 14 jaar.

Wie voert een NEN 1010 inspectie uit?

Uitsluitend officieel gecertificeerde inspecteur mogen NEN1010 keuringen uitvoeren. Zij kunnen altijd een geldig certificaat tonen. Vaak worden deze openbaar op hun website geplaatst. Wanneer inspecties zijn uitgevoerd door niet erkende inspecteurs dan is de inspectie niet geldig. Verzekeringsmaatschappijen hechten hier een groot belang aan.

Uw installateur is wettelijke verplicht een inspectierapport te overhandigen een de opdrachtgever. Zorg dat u daarvan in bezit bent. Het is aan te raden om uw installateur ook expliciet te vragen om documentatie, (werk)tekeningen en schema’s van uw elektrische installatie.

Wat zijn de kosten voor een NEN 1010 keuring?

Kosten voor een inspectie worden bepaald door verschillende factoren. Hier kunt u zelf online een prijsberekening uitvoeren.

Uit welke stappen bestaat een inspectie?

  1. Inventarisatie voorafgaand aan de inspectie.
  2. Controle installatietekeningen en installatieschema’s.
  3. Visuele controle (bij grote voorkeur in spanningsloze toestand).
  4. Metingen en beproevingen (zoals weerstanden, circuitimpedantie en beveiligingen).
  5. Inspectiefrequentie elektrische installatie bepalen.
  6. Toepassing potentiaalvereffening (om hoog spanningsverschil te neutraliseren).
  7. Rapportage met bevindingen en eventueel aanbevelingen.

Op bijna elke installatie is iets aan te merken. Gezien de praktijk is dit eerder een regel dan uitzondering. U zult na de inspectie tijd en budget moeten vrijmaken om gebreken direct te verhelpen.

Top 3 geconstateerde fouten bij een NEN 1010 inspectie

  1. Ontbrekende afschermingen.
  2. Gebruik van verkeerde type kabels.
  3. Ontbreken van aansluitschema’s.

NEN keuring aanvragen