Scope inspectie nodig?

Dit moet u weten...

Een Scope 8 keuring voldoet aan de NEN 3140 eisen. Dit is een inspectie welke wordt uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur die controleert of uw bestaande elektrische laagspanningsinstallatie in uw bestaande gebouw voldoet aan de Scios 8 norm.

Waarom is een Scope 8 inspectie nodig?

Een werkgever in Nederland is verplicht om de Arbowet na te leven om te garanderen dat werknemers veilig kunnen werken met en in de nabijheid van elektrotechnische installaties en apparatuur.

Samengevat en vrij vertaald zegt Artikel 3.2 t/m 3.5 van de Arbowet onder andere:

 • Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen,ingericht,onderhouden en gekenmerkt dat een veilig gebruik van electriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd.
 • Van iedere elektrische installatie zijn duidelijke en actuele schema’s en gegevens beschikbaar die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.
 • In een elektrische installatie zijn doeltreffende maatregelen genomen tegen het gevaar voor electrocutie.
 • Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten.
 • Arbeidsplaatsen worden regelmatig gecontroleerd ter bescherming van de werknemers.
 • Geconstateerde gebreken moeten binnen de gestelde termijn hersteld worden.

Wie voert een Scope 8 inspectie uit?

Enkel inspecteurs die officieel SCIOS-gecertificeerd zijn, mogen Scope 8 keuringen uitvoeren. De inspecteurs kunnen een geldig certificaat aan u overleggen. Certificaten worden vaak openbaar op de website geplaatst. Als uw inspecties uitgevoerd zijn door niet-erkende inspecteurs dan is deze inspectie niet geldig. Zorg dus dat uw inspecteur gecertificeerd is. Verzekeringsmaatschappijen hechten hier ook een groot belang aan.

Wat zijn de kosten voor een Scope 8 keuring?

De kosten van een Scope 8 inspectie worden bepaald door meerdere factoren. De prijs kunt u zelf online berekenen.

De praktijk wijst uit dat op bijna elke elektrische installatie is iets aan te merken. U zult na de inspectie waarschijnlijk tijd en/of budget vrij moeten maken om gebreken te (laten) verhelpen.

Voorbeelden van geconstateerde fouten bij Scope 8 inspecties

 1. Stekkerdozen die zijn aangesloten op andere stekkerdozen.
 2. Aarding is niet in orde.
 3. Ontbrekende afschermingen(aanraakgevaar).
 4. Schakelmateriaal gemonteerd op een brandbare ondergrond zonder montageplaat.
 5. Geen hoofdschakelaar aanwezig in de verdeler.

Scope inspectie aanvragen

Stappenplan

Scope 8 inspectie


 • Inventarisatie voorafgaand aan de inspectie.

 • Controle installatietekeningen en installatieschema’s.

 • Visuele controle van de installatie.

 • Metingen en beproevingen (zoals circuitimpedantie en het testen van beveiligingen).

 • Rapportage met bevindingen.

Inspectie aanvragen