Hieronder kunt u lezen wat de verschillen tussen de NEN normen en Scopes zijn met betrekking tot elektrische installaties en apparatuur.

 NEN 1010NEN 3140Scope 8Scope 10
Leeftijd gebouw / terrein n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Vaste elektrotechnische installaties nieuw bestaand bestaand bestaand
Elektrotechnische deelinstallaties (zoals liften, bliksembeveiliging, communicatie systemen, verlichting en duurzame energie) nieuw bestaand bestaand bestaand
Verplaatsbare elektrische apparatuur niet nodig bestaand bestaand nieuw / bestaand
Wettelijk verplicht? Ja, vanwege Arbowet Ja, vanwege Arbowet Ja, vanwege Arbowet Nee, afhankelijk van polisvoorwaarden verzekeraar.
Focus Correcte aansluiting Correcte werking Persoonlijke veiligheid Brandrisico's
Frequentie Eenmalig Situatie afhankelijk Situatie afhankelijk Situatie afhankelijk
  NEN 1010 NEN3140 Scope 8 Scope 10

NEN en Scope normen kennen geen overerving. Dat wil zeggen dat het geen uitbreidingen zijn op elkaar worden, maar allemaal individuele normen zijn. Wanneer een gebouw Scope 10 gekeurd is, wil dat dus niet zeggen dat het ook meteen Scope 8 gekeurd is.

De Scope 8 is een inspectie die gebaseerd is op de NEN 3140 . Het richt zich op een veilige bedrijfsvoering van bestaande installaties om ongevallen en persoonlijk letsel te voorkomen.

Het is een verplichte inspectie om te kunnen voldoen aan Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.

Een veilige gedachte voor u en de mensen in uw gebouw en op uw terrein als alles goedgekeurd is voor dagelijks gebruik.

De NEN 3140 richt zich op veilige bedrijfsvoering van bestaande installaties die zijn uitgevoerd volgens de NEN 1010 norm die bij nieuwe installaties wordt gehanteerd. De Nederlandse wet stelt dat het werken met en verblijf in de buurt van elektrische laagspanningsinstallaties en apparaten veilig moeten zijn. Deze norm bestaat uit bepalingen die gebruikt kunnen worden om hieraan te voldoen. Eind 2018 is de NEN 3140 wederom herzien.

NEN (NEderlandse Norm) is een samenwerking tussen de Stichting NEC en het Nederlands Normalisatie-instituut. Samen beheren zij meer dan 30.000 normen.

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk dat NEN 3140 keuringen plaatsvinden. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het geven van de juiste instructies aan gebruikers van apparatuur en installaties.

NEN 3140 keuring aanvragen

De NEN 1010 is de belangrijkste norm in Nederland voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties. In deze norm is gedetailleerd aangegeven hoe zo’n nieuwe installatie ontworpen en uitgevoerd dient te worden. Dat loopt uiteen van installatietekeningen en ruimte rond schakelkasten tot de kwaliteit van schakelmaterieel, beugels, maximale belasting en het type kabels. De norm is voornamelijk opgesteld om fysieke veiligheid te realiseren in gebouwen (woning- en utiliteitsbouw en de industrie).

NEN (NEderlandse Norm) is een samenwerkingsverband tussen Nederlands Normalisatie-instituut en Stichting NEC. Zij beheren samen meer dan 30.000 normen.

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk dat deze inspecties plaatsvinden.

NEN 1010 keuring aanvragen

Het is een specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico. Scope 10 is ontwikkeld door SCIOS en de verzekeringsbranche. Het Nederlandse Verbond van Verzekeraars is van mening dat NEN 1010 en NEN 3140 te kort schieten op het gebied van de brandveiligheid. Samen met Uneto-VNI en I-keur is de nieuwe inspectiemethode NTA 8220 ontwikkeld. NTA staat voor Nederlands Technische Afspraak.

De NTA 8220 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico.

Medewerkers worden eens per anderhalf jaar in de praktijk getoetst. Zowel op kennis als op vaardigheden.